ENGLISH
0

Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  31/12/2018 31/12/2018
Ενσώματα πάγια 526,293 58
Επενδύσεις σε ακίνητα 137,593 3,200
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 68,082 -
Δικαίωμα Παραχώρησης 504,872 -
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 597,301 596,567
Αποθέματα 28,028 -
Απαιτήσεις από πελάτες 514,300 1,809
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 823,396 7,703
  3,199,866 609,338
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 25,337 25,337
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,225,204 634,675
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 182,311 182.311
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 280,827 188,403
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 463,138 370,714
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 188,876 -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 652,014 370,714
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.175.609 258.801
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 387,078 10,221
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 161,611 -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 769,846 7,147
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2,573,190 263,961
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3,225,204 634,675
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕIΣΟΔHMATOΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  01/01-31/12/2018 01/01-31/12/2018
Κύκλος εργασιών 1,857,289 -
Μικτά κέρδη/(ζημίες) 137,134 -
"Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων" 41,649 (167,161)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (25,761) (146,071)
Μείον φόροι (69,815) 19
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) (95,576) (146,052)
Μετόχους της μητρικής (124,581) (146,052)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 29,005 -
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (51,154) (6)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) (146,730) (146,058)
Μετόχους της μητρικής (167,684) (146,058)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 20,954 -
"Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά και αναπροσαρμοσμένα (σε €)" (0.7225) (0.8470)
Κέρδη/(ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 142,949 (166,649)