ENGLISH
0

Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2017

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  31/12/2017 31/12/2017
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 510.155 1.700
Επενδύσεις σε ακίνητα 145.606 28.239
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 60.336 -
Δικαίωμα Παραχώρησης 567.003 -
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 704.164 739.370
Αποθέματα 39.695 -
Απαιτήσεις από πελάτες 660.469 1.118
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 849.878 6.356
  3.537.306 776.783
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 13.450 13.450
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.550.756 790.233
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 452.375 334.460
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 634.687 516.772
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 225.506 -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 860.192 516.772
Δάνεια μακροπρόθεσμα (συμπεριλαμβ/νων δανείων χωρίς αναγωγή) 1.175.609 258.801
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 406.689 8.250
Δάνεια βραχυπρόθεσμα (συμπεριλαμβ/νων δανείων χωρίς αναγωγή) 211.014 -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 897.252 6.411
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.690.564 273.462
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3.550.756 790.233
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕIΣΟΔHMATOΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2017
Κύκλος εργασιών 1.865.749 95
Μικτά κέρδη 213.257 (65)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 101.553 (21.814)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 39.744 (25.727)
Μείον φόροι (49.352) 15
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) (9.608) (25.712)
Μετόχους της μητρικής (41.167) (25.712)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 31.559 -
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) 9.177 (3)​
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους
(Α)+(Β)
(431) (25.715)
Ιδιοκτήτες μητρικής (35.947) (25.715)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 35.516 -
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και αναπροσαρμοσμένα (σε €) (0.2387) (0.1491)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 204.617​ (21.335)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) - -